fbpx

Obowiązek informacyjny RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Szczegółu dotyczące tego przetwarzania znajdziesz poniżej:
Administrator danych osobowych
My,UŁAŃSKA ZAGRODA JACEK BRÓDKA z siedzibą w Załom nr 15
jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

w celu kontaktu telefonicznego bądź mailowego na podstawie Twojej zgody
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

w celu zawarcia umowy o świadczenie naszych usług na podstawie Twojego
zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy o świadczenie
naszych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

w celach analitycznych (np. optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich
uwag na ich temat; optymalizacji procesów obsługi na podstawie obsługi procesów
sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji), co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym
interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

– Podstawowe dane identyfikacyjne

– Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne

– Elektroniczne dane identyfikacyjne

– Dane dotyczące Twojej nieruchomości
Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (t.j.
m. inn. firma świadcząca usługi video, tłumaczenia, firma księgowa, kancelaria
prawna);

Partnerom handlowym będącym członkami programu lojalnościowego, za Twoją
odrębną zgodą;

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski.
Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie naszych usług
przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca oku
kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami
kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia;

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy o świadczenie naszych usług
przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;

Twoje dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego
naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania
w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie zgody lub gdy zami
stwierdzimy, że się zdezaktualizowały.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

Prawo dostępu do danych i do kopii danych;

Prawo sprostowania i uzupełniania Twoich danych;

Prawo do usunięcia Twoich danych;
(jeśli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane,
możesz żądać, abyśmy je usunęli)

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
(możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich
przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim
zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat, lub przetwarzamy je
bezpodstawnie, lub nie)

Prawo do przenoszenia danych;
(masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format .csv) dane osobowe

Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody.
Możesz też zlecić nam przesłanie danych bezpośrednio innemu podmiotowi);

Prawo do sprzeciwu względem przetwarzania;
Sprzeciw marketingowy – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzystasz z tego
prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz także prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wykazać nam
Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie
przetwarzania przez nas danych objętych sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać
Twoje dane, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich
danych są nadrzędne wobec Twoich praw, lub też, że Twoje dane są nam niezbędne
do ustalenia dochodzenia lub ochrony roszczeń;

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz zgłosić w
tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego
właściwego organu nadzorczego.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych,
które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody
przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie na adres maliowy: biuro@ulanskazagroda-dieta.pl, zadzwoń pod nr 913 509 474 lub przyjdź do nas osobiście. Przed realizacją Twoich żądań będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie naszych usług i realizacji umowy.
Jeśli nie podasz swoich danych możemy odmówić zawarcia umowy.